Csatlakozási folyamat

Tájékoztató a csatlakozás folyamatáról

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapító Okirata szerint az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai természetes és jogi személy bármikor, az Alapítvány fennállása alatt, tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat, amennyiben a Kuratórium legalább 2/3-os többséggel írásban hozott határozatával a csatlakozást jóváhagyta. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogot nem gyakorolhat.

A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a Kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz- és feltételrendszert. Dönt az Alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról vagy visszautasításáról.

Az Alapítvánnyal való együttműködés három lehetséges formája:

Csatlakozó Partner: Az Alapítvány a turizmusban a „szövetségek szövetsége”. Azaz az Alapítvány célja elsősorban olyan szakmai szervezetek, szövetségek, egyesületek – vagy akár jogi személyiséggel nem rendelkező tömörülések – munkájának összehangolása, melyek maguk is képviselnek egy-egy, a turizmusban érdekelt szolgáltatói kört, nyilvántartott tagsággal vagy egy adott szolgáltatói körtől származó felhatalmazással rendelkeznek.

Kivételesen a Kuratórium elfogadhatja olyan támogató csatlakozását önállóan is, aki szakmai-érdekképviseleti tagságtól függetlenül jelzi csatlakozási szándékát, akár tagja ilyen testületnek, akár nem, amennyiben a turizmusban önmagában olyan súlyt képvisel, ami miatt az alapítványi célokra tekintettel csatlakozásának elfogadása indokolt.

A Csatlakozó részt vehet az Alapítók és a Csatlakozók közötti szakmai információ áramlásban, meghatározott körben lehetőséget kap a Szövetség és az MTÜ közötti egyeztetésekbe való bekapcsolódásra, értesítést kap a Szövetség valamennyi programjáról, folyamatos információt kap a Szövetség szakmai tevékenységéről, és javaslatot tehet a Szövetség szakmai programjára vonatkozóan.

Támogató: Olyan jogi személyek vagy természetes személyek, akiknek/amelyeknek van szakmai-érdekképviseleti testülete, egyénileg nyújthatnak támogatást, adományt az Alapítványnak, de véleményezési, észrevételezési, javaslattételi jogot csak a szakmai-érdekképviseleti szervük útján gyakorolhatnak.

Adományozó: Az Alapítvány javára bárki juttathat adományt, aki az Alapítvány céljaival egyetért, azt támogatni kívánja. Az adományozás ténye részvételi, képviseleti, véleményezési, javaslattételi jogokat nem keletkeztet.

A csatlakozási eljárás menete:

  1. Az Alapítvány céljairól, tevékenységéről, a csatlakozás módjáról és eljárásáról, a csatlakozót megillető jogokról az Alapítvány a székhelyén, a telephelyén és a honlapján ad teljes körű felvilágosítást.
  2. A csatlakozási kérelem minta letölthető a www.magyarturisztikaiszovetseg.hu honlap „Csatlakozás” menüpontjából, vagy igényelhető az info@magyarturisztikaiszovetseg.hu e-mail címen.
  3. A csatlakozási kérelemben a csatlakozni szándékozó szervezetnek nyilatkoznia kell a kérelme elbírálásához szükséges alapvető adatairól.
  4. A kitöltött és aláírt kérelmet papír alapon is és elektronikus úton is meg kell megküldeni az Alapítvány címére.
  5. A csatlakozási kérelem elfogadásáról vagy visszautasításáról a Kuratórium dönt.
  6. A Kuratórium a csatlakozás jóváhagyásáról írásban értesíti a csatlakozási szándékot bejelentőt.
  7. A csatlakozó – csatlakozása elfogadása esetén – teljesíti a vállalt vagyoni hozzájárulást.
  8. A Csatlakozó Partnert az Alapítvány felveszi arra a disztribúciós listára, amelyre a továbbiakban az információkat, meghívókat, szakmai tervezeteket küldi.

A kuratórium elnöke folyamatos nyilvántartást vezet a beérkezett csatlakozási kérelmekről.  A Kuratórium évente négy alkalommal dönt az időközben beérkezett csatlakozási kérelmek elfogadásáról. A döntés kuratóriumi ülés keretében történik, a csatlakozási kérelmek egyenkénti megvitatása alapján.

Close