Szövetség

Tartalom

Szövetségek szövetsége

A turizmus területén működő tizenegy szakmai szervezet „Magyar Turisztikai Szövetség” néven új platformot hozott létre és kíván működtetni a magyar turizmus minőségi fejlődésének, a modern magyar turizmus megteremtésének elősegítésére. 
A magyar turizmus fejlődésének legjelentősebb problémája ma a megfelelő létszámú és képzettségű munkaerő hiánya, ez napi szinten is és hosszú távon is akadálya a versenyképes és fenntartható működésnek. A piac állandóan változó igényeire rugalmasan reagáló humán fejlesztési programok igénye nem új, ám átfogó megoldás még nem született rá a szektorban. A kisvállalkozások külön-külön nem elég erősek humánerőforrás-fejlesztési igényeik professzionális menedzselésére, a nagy szervezetek összefogása pedig ez idáig nem valósult meg.
A Szövetség – minthogy „szövetségek szövetsége” – lehetőség arra, hogy a turizmus különböző szegmenseiben érdekelt szereplők összehangolják információs, képzési és továbbképzési igényeiket és ne egymással párhuzamos fejlesztéseket indítsanak, hanem olyan platformot hozzanak létre, amely mindannyiuk és valamennyi tagszervezetük, végső soron a magyar turizmus minden szereplője számára értékes szolgáltatásokat nyújt.
Az alapítók szándéka szerint a Magyar Turisztikai Szövetség – mint a „szövetségek szövetsége” – nem egy újabb a több tucat érdekképviseleti szervezet sorában, hanem valóban új lehetőség.
A Szövetség nem a turizmus egyik vagy másik szegmensének a képviselője, hanem valamennyi turisztikai terület közös platformja. Az alapítók és a kurátorok a szállásadás, a gasztronómia, a bor, az utazásszervezés, a kulturális szolgáltatások, a közlekedés, a sport, a fürdők tekintélyes képviselői, akik úgy döntöttek, hogy nem saját ágazatukat, hanem a magyar turizmust kívánják fejleszteni.
A Szövetség nem kívánja átvenni, átvállalni az alapító, illetve csatlakozó szervezetektől azok lobbifunkcióját. A Szövetség nem az alapítók közös lobbiszervezete, nem az alapító szervezetek helyett kívánja ellátni azok feladatait. Hanem olyan, ma hiányzó szolgáltatásokat kíván életre hívni, amelyeket a turisztikai szakma szervezetei fontosnak tartottak eddig is (adott esetben szerepel is az alapító okirataikban), de ez idáig valamilyen okból nem tudták megvalósítani.
A Szövetség – az alapítványi formának és az „ágazatközi” jellegének köszönhetően –rugalmasan tudja fogadni a csatlakozási szándékot bejelentő szervezeteket, azok jogállásától, méretétől, gazdasági súlyától függetlenül. Gyorsan képes integrálni a turisztikai szakma különböző területein érdekelt vállalkozásokat, ezek tömörüléseit, de akár önkormányzatokat vagy éppen természetes személyeket is.
A szakmai legitimáció és a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia célrendszeréhez való kapcsolódás okán a Magyar Turisztikai Ügynökség a Szövetséggel kötött stratégiai keretmegállapodást, amely alapjául szolgál a szakmai programok későbbi támogatásának.

Alapító okirat

A Magyar Turisztikai Szövetség alapítását a turizmus tizenegy meghatározó szakmai szereplője határozta el. Az alapító okiratot a szükséges előkészületek után a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia Egyesület, a Magyar Kerékpáros Szövetség, a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége, a Magyar Szabadidősport Szövetség, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége, valamint a Pannon Gasztronómiai Akadémia Egyesület képviselői 2017. szeptember 18-án írták alá. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége és a Magyar Fürdőszövetség feltételesen léptek be az alapítói körbe, csatlakozásuk közgyűlésük jóváhagyással vált hatályossá.

Együttműködési lehetőségek

A Magyar Turisztikai Szövetség alapító okirata szerint az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai természetes és jogi személy bármikor, az Alapítvány fennállása alatt, tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat, amennyiben a Kuratórium legalább 2/3-os többséggel írásban hozott határozatával a csatlakozást jóváhagyta. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogot nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a Kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz- és feltételrendszert. Dönt az Alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról vagy visszautasításáról.

Az Alapítvánnyal való együttműködés három lehetséges formája:

 • Csatlakozó partner: Az Alapítvány a turizmusban a „szövetségek szövetsége”. Azaz az Alapítvány célja elsősorban olyan szakmai szervezetek, szövetségek, egyesületek – vagy akár jogi személyiséggel nem rendelkező tömörülések – munkájának összehangolása, amelyek maguk is képviselnek egy-egy, a turizmusban érdekelt szolgáltatói kört, nyilvántartott tagsággal vagy egy adott szolgáltatói körtől származó felhatalmazással rendelkeznek.
  Kivételesen a Kuratórium elfogadhatja olyan támogató csatlakozását önállóan is, aki szakmai-érdekképviseleti tagságtól függetlenül jelzi csatlakozási szándékát, akár tagja ilyen testületnek, akár nem, amennyiben a turizmusban önmagában olyan súlyt képvisel, ami miatt az alapítványi célokra tekintettel csatlakozásának elfogadása indokolt.
  A Csatlakozó részt vehet az Alapítók és a Csatlakozók közötti szakmai információ áramlásban, meghatározott körben lehetőséget kap a Szövetség és a Magyar Turisztikai Ügynökség közötti egyeztetésekbe való bekapcsolódásra, értesítést kap a Szövetség valamennyi programjáról, folyamatos információt kap a Szövetség szakmai tevékenységéről, és javaslatot tehet a Szövetség szakmai programjára vonatkozóan.
 • Támogató: Olyan jogi személyek vagy természetes személyek, akiknek/amelyeknek van szakmai-érdekképviseleti testülete, egyénileg nyújthatnak támogatást, adományt az Alapítványnak, de véleményezési, észrevételezési, javaslattételi jogot csak a szakmai-érdekképviseleti szervük útján gyakorolhatnak.
 • Adományozó: Az Alapítvány javára bárki juttathat adományt, aki az Alapítvány céljaival egyetért, azt támogatni kívánja. Az adományozás ténye részvételi, képviseleti, véleményezési, javaslattételi jogokat nem keletkeztet.

Csatlakozás

A csatlakozási eljárás menete:

 1. Az Alapítvány céljairól, tevékenységéről, a csatlakozás módjáról és eljárásáról, a csatlakozót megillető jogokról az Alapítvány a székhelyén, a telephelyén és a honlapján ad teljes körű felvilágosítást.
 2. A csatlakozási kérelem minta letölthető a www.magyarturisztikaiszovetseg.hu honlapról, vagy igényelhető az info@magyarturisztikaiszovetseg.hu e-mail címen.
 3. A csatlakozási kérelemben a csatlakozni szándékozó szervezetnek nyilatkoznia kell a kérelme elbírálásához szükséges alapvető adatairól.
 4. A kitöltött és aláírt kérelmet papíralapon is és elektronikus úton is meg kell megküldeni az Alapítvány címére.
 5. A csatlakozási kérelem elfogadásáról vagy visszautasításáról a Kuratórium dönt.
 6. A Kuratórium a csatlakozás jóváhagyásáról írásban értesíti a csatlakozási szándékot bejelentőt.
 7. A csatlakozó – csatlakozása elfogadása esetén – teljesíti a vállalt vagyoni hozzájárulást.
 8. A Csatlakozó Partnert az Alapítvány felveszi arra a disztribúciós listára, amelyre a továbbiakban az információkat, meghívókat, szakmai tervezeteket küldi.

A Kuratórium elnöke folyamatos nyilvántartást vezet a beérkezett csatlakozási kérelmekről.  A Kuratórium évente négy alkalommal dönt az időközben beérkezett csatlakozási kérelmek elfogadásáról. A döntés kuratóriumi ülés keretében történik, a csatlakozási kérelmek egyenkénti megvitatása alapján.

A csatlakozási kérelemben a csatlakozni szándékozó szervezetnek a kérelme elbírálásához az alábbi alapvető adatokat kell megadnia. Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt kérelmet papíralapon is és elektronikus úton is küldje meg az Alapítvány címére.

 1. A letölthető csatlakozási kérelem hiánytalan kitöltése.
 2. A csatlakozni kívánó szervezet, szövetség tevékenységének leírása, alapító dokumentumok másolata.
 3. A csatlakozni kívánó szervezet, szövetség nyilvántartásba vételről szóló hatósági dokumentumok másolata.
 4. A csatlakozni kívánó szervezet, szövetség elmúlt két évének beszámolója.
 5. A csatlakozni szándékozó szervezet legyen az általa képviselt területen reprezentáns, azaz tagsága az általa képviselt terület legalább 10 százalékát tudja magáénak. Ha regionális szervezet, akkor az előbbi feltételnek a régióra vagy turisztikai desztinációra kell vonatkoznia. Kérjük, a szakmai leírásban térjen ki a képviselt területre és tagságra is.

Támogatók

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány célja a turizmus szereplői együttműködésének koordinálása, a magyar turizmus fejlődésének támogatása, a modern és minőségi turizmus megteremtése. Az Alapítvány a rendelkezésére álló forrásokból olyan tevékenységeket támogat, amelyek az alapító okiratban meghatározott célokat teljesítve a turisztikai szektor szereplőinek magas szintű érdekeit szolgálják.

Az Alapítvány első támogatója, egyben kiemelt partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség. Az Ügynökség és a Szövetség között létrejött stratégiai együttműködési megállapodásban az aláírók lefektették az állami turizmusirányítás és a turisztikai szakmai szervezetek hosszú távú együttműködésének kereteit. A stratégiai megállapodás képezi az alapját a későbbiekben kialakítandó együttműködési és támogatási szerződéseknek.

További információk